ΕΣΠΑ – JEREMIE Δάνεια για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη λειτουργίας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE / Παρουσίαση προϊόντος και Υποβολή παρατηρήσεων

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα μπορουν να συμμετάσχουν νεοϊδρυθείσες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ όλων των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ).

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ):

α. Η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ή υποδομής και του εξοπλισμού ή της υποδομής που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων (π.χ. σε φυλακές, κρατητήρια από οποιαδήποτε μορφή).

β. Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός.

γ. Παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.

δ. Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

ε. Οι τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενη, π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση.

στ. Η πρωτογενής παραγωγή των προϊόντων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ζ. Εξαιρούνται, από τον κανονισμό De minimis, οι τομείς παρουσιάζονται στο άρθρο 1 (CG) του Καν. ΕΚ αριθ. 1998/2006.

η. Επιπλέον εξαιρούνται οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1/10/2004, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε ή να αντικατασταθεί από μελλοντικές κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Εκχωρείται από

ΕΠ “Αττικής” , ΕΠ “Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου” , ΕΠ “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου” , ΕΠ “Μακεδονίας – Θράκης”

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση επιτοκίου – Εγγύηση Δανείου

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Πολιτισμός , Υγεία – Πρόνοια , Γενικού ενδιαφέροντος , Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία , Ενέργεια , Περιβάλλον , Μεταφορές , Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Σε ποιους απευθύνεται

Νεοϊδρυθείσες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας (λιγότερο από 36 μήνες) από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

Όροι και προϋποθέσεις

Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, μπορεί να απευθυνθεί στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων …

Τι χρηματοδοτείται

  • Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.
  • Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000€, με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00€.

Παράδειγμα: Η αρτοποιία «Χ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, θέλει να επεκτείνει την δραστηριότητά της και στη παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να αγοράσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος διαφοροποιείται από τον υφιστάμενο και επιπλέον πρώτες ύλες.

Προϋπολογισμός

€ 120.000.000

Αναλυτικά:

  • Εθνική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ
  • Ιδιωτική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ

Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (60 εκατ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

Περίοδος υποβολής

από 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποβολή παρατηρήσεων / παραπόνων για το πρόγραμμα

Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος χωρίζεται σε  δύο στάδια:

1ο στάδιο
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία στην υποβολή αίτησης ή στην διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος μπορείτε να υποβάλλετε παρατήρηση ή παράπονο στην Εθνική Τράπεζα ή στην Alpha Bank αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων που έχουν αναπτύξει οι Τράπεζες, τις οποίες θα βρείτε παρακάτω στα σχετικά αρχεία. Η μέθοδος αυτή είναι η ενδεδειγμένη προκειμένου να λάβετε σε εύλογο χρονικό διάστημα ακριβή απάντηση από την Τράπεζα, η οποία είναι η μοναδική αρμόδια.

Δείτε εδώ τη διαδικασία επικοινωνίας με την Εθνική Τράπεζα
Επικοινωνήστε εδώ με την Εθνική Τράπεζα

Δείτε εδώ τη διαδικασία επικοινωνίας με την Alpha Bank
Επικοινωνήστε εδώ με την Alpha Bank

2ο στάδιο
Εάν, το ερώτημα ή η παρατήρησή σας δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να γνωστοποιήσετε την παρατήρηση  ή το παράπονο σας στη διεύθυνση infoespa@mnec.gr, ώστε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να προωθήσει αρμοδίως το ερώτημα στην εμπλεκόμενη Τράπεζα, ώστε η Τράπεζα να απαντήσει εκ νέου στον ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank

1ο στάδιο : Υποβολή παρατηρήσεων προς τις Τράπεζες

Ακολουθήστε τις διαδικασίες ανά Τράπεζα που περιγράφονται στα σχετικά αρχεία

2ο στάδιο : Υποβολή Παρατηρήσεων προς το Υπουργείο

Αποστείλετε συμπληρωμένη τη Φόρμα Παρατηρήσεων (Σχετικά αρχεία)

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2011

This entry was posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.