ICT for Growth

Ενίσχυση της Προσφοράς – ICT for Growth

Προκηρύχθηκε  απο την ΚτΠ Α.Ε. το νέο πρόγραμμα ICT4GROWTH με επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Μεμονωμένες
υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού
δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το
ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς
τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα
  και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση
  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ.
  ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση
  γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά
νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται
στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι τη ζήτηση (προμήθεια)
αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

Οι επενδύσεις μπορούν να  πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που  αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες  χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται
σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά  περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:

 • Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
 • Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.

 

Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι επιπλέον όροι:
α)  Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
κατ’ ελάχιστον 1  θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€
εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.
β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση:
Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται
από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (βλ. πίνακα περιφερειακής
κατανομής προϋπολογισμού Δράσης).
γ) Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη που κατευθύνεται σε  μεγάλα
επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της
προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο στις
Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Συγκλιση.

δ) Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην  Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται δικαιολογητικά) και αποδοχή της αξιολόγησης  της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα,  ερευνητές).

Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης:

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί σε 3  εξαμηνιαίους κύκλους. Η επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% εξαρτάται από  το είδος της πρότασης (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία) το μέγεθος  της επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και την γεωγραφική  περιφέρεια. Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του
προϋπολογισμού.

Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής  συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση – ίδια συμμετοχή)
γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα  ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως
διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών  σχεδίων:

 

 • Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
 • Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:

 • είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις ,
 • είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.

Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και
τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για
επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο την Φάση Β, η συνολική διάρκεια
υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σημείο εκκίνησης είναι η
ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Α

Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη  και  καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).
Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 • Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού: Εκπόνηση μελέτης
  τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός- προετοιμασία των
  επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α κλπ
 • Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας: Σχεδιασμένη έρευνα και
  διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα
  ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία  συστατικών πολύπλοκων
  συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών, κλπ
 • Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
 • Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
 • Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας
  & ανάπτυξης: υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας
  και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3).

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β

Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των
περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και  απασχόληση (τμήμα 1 του
Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 

 • Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών
  υποδομών: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις,
  ηλεκτρονικός και  υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε
  υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε
  παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
 • Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας
  : Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που
  απαιτείται για  την εμπορική του διάθεση
 • Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

 

Ποσοστά Επιδότησης

Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τη
Φάση, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών και  διαμορφώνονται:

 

Φάση Α

 • Κατηγορία Α1: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Κατηγορία Α2:

– Μεμονωμένη Πρόταση: 70% για Μικρές, 60% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

– Σύμπραξη: 80% για Μικρές, 75% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 65% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,

 • Κατηγορία Α3:

– Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

– Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,

 • Κατηγορία Α4:

– Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις,

– Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,

 • Κατηγορία Α5:

– Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

– Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,  40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,

Φάση Β

 

 • Κατηγορία Β1:

– Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

– Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

– Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

 

 • Κατηγορία Β2:

– Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

– Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

– Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

 

 • Κατηγορία Β3: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ. Απο αυτά θα διατεθούν 56.000.000 ευρώ για τον πρώτο κύκλο υποβολών.

Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυσης Ι:  Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ 300.000 €, Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ 5.000.000 €

Κατηγορία Επένδυσης ΙΙ Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ 5.000.000 € Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ 20.000.000 € 

Προθεσμίες Υποβολής

Η πρώτη περίοδος υποβολών του προγράμματος ICT4GROWTH θα διαρκέσει έως 8 Ιουνίου 2012

This entry was posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.